Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:

 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami i prawa lokalowego
 • prawo spółdzielcze
 • prawo wspólnot mieszkaniowych
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo administracyjne
 • prawo spadkowe

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie:

 • windykacji należności ( w tym w ramach postępowania elektronicznego)
 • reprezentacji w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i przed organami administracji publicznej i organami podatkowymi
 • obsługi organów spółek prawa handlowego
 • redagowania i opiniowania umów handlowych
 • wsparcia w negocjacjach handlowych
 • wybranych aspektów prawa europejskiego (fundusze unijne)
 • procedury łączenia, podziału i przekształcania spółek
 • rejestracji spółek i innych podmiotów w KRS

Do współpracy zapraszamy Klientów indywidualnych jak i firmy.

Doraźne porady prawne

Osoby fizyczne mogą skorzystać z oferty w zakresie doraźnych porad prawnych obejmujących wyjaśnienie treści przepisów prawnych, zdiagnozowanie sytuacji prawnej oraz wskazanie optymalnego sposobu działania. Porady te udzielane są bezpośrednio w siedzibie Kancelarii bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pisemne opinie i projekty dokumentów

Pisemne opinie prawne preferowane są przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień prawnych, wymagających analizy dokumentów, akt sądowych lub przepisów prawa i orzecznictwa. Ich zaletą jest większy stopień precyzji i dokładne przytoczenie treści przepisów, orzeczeń sądowych bądź poglądów doktryny prawa. Z oczywistych względów na piśmie opracowywane są projekty umów, statutów, regulaminów, uchwał, korespondencji obejmującej stanowisko prawne, projekty pism procesowych itp.

Zastępstwo procesowe

Oferta obejmuje postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy, administracyjnych oraz zamówień publicznych. W sprawach administracyjnych oferta obejmuje zastępstwo zarówno przed organami administracji publicznej i organami podatkowymi, jak i przed sądami administracyjnymi. W sprawach zamówień publicznych oferta obejmuje występowanie przed zamawiającym jak i przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Stała opieka prawna

Stała opieka prawna dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorców. Obejmuje rozmaite formy, w tym stałe dyżury w siedzibie Klienta jak i doraźne konsultacje. Stanowi optymalną formułę współpracy z Klientami, którym ze względu na charakter prowadzonej działalności potrzebna jest stała pomoc prawna.

Korzyści związane ze stałą opieką prawną to m. in.:

 •   niższe koszty usług niż przy doraźnych zleceniach
 •   możliwość ustalenia regularnych dyżurów w siedzibie Klienta

Wsparcie w negocjacjach handlowych

Obejmuje reprezentowanie interesów Klienta podczas negocjacji handlowych, przedprocesowych negocjacjach ugodowych oraz w postępowaniach przed sądami polubownymi. Może polegać na udziale w negocjacjach z Klientem jak i na samodzielnym zastępowaniu Klienta.

Law