uścisk rąk dwojga ludzi

Zakres świadczonych usług

 

Świadczone przez nas usługi obejmują szeroki zakres działań. Specjalizujemy się w wielu gałęziach prawa. Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących lokali i nieruchomości. Zajmujemy się przygotowywaniem umów, windykacją należności, a także pomagamy Klientom uzyskać odszkodowania. Czynnie uczestniczymy w sporach sądowych. Udzielamy porad i konsultacji prawnych. Z naszych usług mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.


Jakie dziedziny prawa obejmują świadczone przez nas usługi?


młotek sądowy i książki

PRAWO CYWILNE

 • sporządzanie projektów umów
 • opiniowanie umów
 • analiza prawna dokumentów
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
 • przygotowywanie projektów regulaminów,
 • przygotowywanie korespondencji dotyczącej problematyki prawnej

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
 • przygotowywanie dokumentów prawnych (uchwały, protokoły itp.)
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń zarządu;
 • reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach
 • powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego, ustanawianie prokury
 • przekształcanie i likwidacja spółek
 • postępowania z weksla
 • ustanawianie zabezpieczeń (hipoteka, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, poręczenia)
 • przygotowywanie projektów umów spółek i statutów
 • reprezentowanie w postępowaniu przed KRS

młotek sądowy i ułożone monety


mężczyzna przy stole pokazuje dokumenty

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA SPÓŁEK

 • przygotowywanie projektów umów spółek i statutów
 • reprezentowanie w postępowaniu przed KRS
 • zakładanie w Polsce oddziałów zagranicznych osób prawnych

PRAWO SPADKOWE

 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w tym spory o ważność testamentu
 • sprawy o dział spadku
 • dochodzenie zachowku
 • uchylenie się od nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie
 • inne sprawy spadkowe

młotek sędziego i figurki ludzi


mężczyzna prowadzi notatki w notatniku

ODSZKODOWANIA

 • procesy o wypłatę odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe, w tym z OC sprawcy i Autocasco
 • dochodzenie zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby, naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • odszkodowania za opóźnienia linii lotniczych
 • pozwy o odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy ruchomych i nieruchomości
 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego
 • wystąpienia do Rzecznika Praw Konsumentów

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • wezwania przedsądowe
 • pozwy o zapłatę i o wydanie rzeczy
 • kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
 • sprawy o wydanie rzeczy i dokumentów

mężczyzna stawia pieczątkę na dokumencie


mężczyzna w garniturze podpisuje dokument

SPRAWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

 • doradztwo w zakresie zawierania umów kupna-sprzedaży nieruchomości
 • analiza umów z deweloperami pod katem bezpieczeństwa Klientów
 • sprawy najmu lokali mieszalnych i użytkowych
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • uwłaszczenia
 • sprawy związane z ustanowieniem służebności
 • sprawy dotyczące hipotek
 • sprawy wieczystoksięgowe (wnioski do ksiąg wieczystych, sprawy o uzgodnienie stanu prawnego ze stanem faktycznym)
 • pozwy o eksmisję
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 • pozwy o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • obsług prawna spółdzielni mieszkaniowych
 • sprawy wykupu mieszkań zakładowych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • przygotowywanie dokumentacji zamówienia publicznego (projekty SWZ, projekt umów)
 • wsparcie prawne na etapie wyboru wykonawcy
 • doradztwo na etapie przygotowywania ofert przetargowych
 • analiza projektowanych postanowień umownych i wnioski o zmianę SWZ
 • składanie odwołań do KIO
 • reprezentowanie wykonawców i zamawiających w postępowaniu przed KIO

mężczyzna zapisuje notatki


młotek sądowy i kask budowlany

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • pozwy pracownicze (o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy)
 • reprezentacja pracodawców w spory sądowych z pracownikami,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • przygotowanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą w tym kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP
 • odwołania do decyzji ZUS
 • sprawy o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie)

SPORY SĄDOWE

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o ustalenie stosunku prawnego
 • sprawy o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • sprawy spadkowe
 • sprawy o ustanowienie służebności przechodu i przejazdu
 • roszczenia z weksla
 • roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej
 • spory sądowe z ZUS
 • sprawy karne z oskarżenia prywatnego

sędzia z młotkiem


Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych